Addres
Hof van Nazareth 53
5421 EC Gemert

 

Over

Stichting Nazareth

Stichting Nazareth wordt volledig door vrijwilligers gerund, net zoals dat het geval was bij de fraaie restauratie en inrichting van de Refter en de Kapel Nazareth. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor de technische commissie, het beheerteam en voor allerlei nieuwe activiteiten. Heb je tijd, interesse en zin om zo nu en dan of regelmatig samen te werken aan mooie activiteiten, meld je aan: stichtingnazareth@outlook.com

Bestuur Stichting Nazareth

De Stichting heeft een bestuur, dat volgens artikel 4 van de statuten is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de bestuurlijke werkzaamheden.  De inkomsten en het vermogen van de Stichting worden aangewend voor de doelen van de Stichting, zie ons “Beleidsplan” hier.

Het bestuur bestaat uit 6 personen:
·        De heer drs. René Roep, Voorzitter
·        Mevrouw Margriet van Puffelen-Knottnerus, Secretaris
·        De heer Bert Verhofstad, Penningmeester
·        De heer ir. Hans Jacobs, Vicevoorzitter en Voorzitter Beheer Commissie
·        Mevrouw Maja Pennings-Vogels, Lid namens Podium Nazareth
·        De heer Peter van de Mheen, Lid

Adviseurs Bestuur:
·        De heer Ad Tuijtelaars, communicatie, sociaal domein en financiën
·        De heer Cor Lange, technisch en bouwkundige zaken en onderhoud

Visie op de toekomst:

Op 15 mei 2022 vond de officiële heropening van de Refter en de Kapel van Klooster Nazareth plaats. Het was een mooi en bijzonder evenement, met vele gasten van binnen en buiten Gemert. Met het gereedkomen van de Refter en de Kapel werd de fase van opbouw afgesloten en is het nu tijd voor gebruik en exploitatie aangebroken. En natuurlijk betekent dat ook aandacht voor instandhouding en beheer. De verschillende commissies op het gebied van beheer, culturele en maatschappelijke activiteiten hebben zich gevormd en zijn operationeel. De samenwerkende organisaties die gebruik maken van de Refter en Kapel hebben in het afgelopen jaar al veel activiteiten georganiseerd en veel daarvan staat in 2023 opnieuw op de agenda, die steeds verder gevuld raakt.

De Refter en Kapel zijn gedurende de week dagelijks geopend, er zijn vrijwilligers aanwezig om de vragen op het werkterrein van de Seniorenvereniging, Zorg Collectief Gemert en de Stichting Houvast, te beantwoorden, maar ook mensen verder te helpen op het gebied van zorg en inkomen, energie, vragen rondom digitalisering, etc. Er zijn wekelijks Yoga bijeenkomsten, Koersbal, Kienen, Meer Bewegen voor Ouderen, Schilderlessen, Quilten, Handwerk en Koffie-uurtjes, Mantelzorgers overleg, Dorpsondersteuners overleg, Inloop voor ouderen (ook op zondagen en feestdagen), cursussen en trainingen. Zorg Collectief in samenwerking met Houvast verzorgen een uitleendienst voor eenvoudige hulpmiddelen en scootmobielen. Er worden “Zalige zondagen” georganiseerd op het “Podium Nazareth” in de Kapel met mooie muziek en er zijn exposities, poëzievoordrachten en lezingen.

Naar de toekomst toe zijn er nog vele wensen voor verbetering en ambities om aansluiting op de ontwikkelende behoeften in Gemert te maken. Daarnaast moet worden nagedacht over verdere verduurzaming, energiebesparingsmaatregelen en conversie om vermindering van gasgebruik te
realiseren in de toekomst of zelf op alternatieven te kunnen overstappen.  

Naar de Gemertse samenleving toe zijn de volgende ambities voor de toekomst vastgesteld, die inspelen op belangrijke veranderingen in ons maatschappelijk bestel. Deze ambities worden gedeeld door de betrokken organisaties en zullen in nauwe samenwerking met deze organisaties gerealiseerd moeten gaan worden.

·      Versterking van de (hulp-), kennis en informatiefunctie’.
·       Versterking van de ontmoetingsfunctie.
·       Organisatie van themaochtenden/middagen.
·       Samenwerking met andere partijen gericht op de doelgroepen.
·       Functie in de lokale zorgketen: samen zorg regelen: met elkaar, van elkaar en voor elkaar.
·       Bestuurderscafé, het vinden en houden van bestuurders wordt steeds moeilijker.
·       Andere themacafés zoals Parkinson, COPD, kanker, eenzaamheid, digi-, mobiel-, of formulierencafé.
·       Verhalentafels: hoe ging het vroeger: zoals van de Heemkunde Kring, “Gimmertse Negotie”, etc.
·       Van Ukraine Café een Wereld Café maken, voor alle Gemertenaren van binnen en van buiten.
·       En zo zijn er nog meer wensen en ideeën, waar we in ons “Beleidsplan”, wat verder op ingaan.

Tenslotte: zo’n mooie plek in het hartje van Gemert moet gekoesterd worden in optimale staat behouden en zichtbaar en van nut zijn voor allen. De zusters Franciscanessen, die in 1844 naar Gemert kwamen en hier het Klooster Nazareth stichtten, hebben ons daarin geïnspireerd en hun erfenis nagelaten. Zij hebben 150 jaar lang onbaatzuchtig gezorgd voor de Gemertse bevolking met hart en ziel. In die voetsporen mogen en kunnen treden is een eer maar ook een opdracht! De Stichting Nazareth zal zich inspannen om dat waar te maken en daar op een nieuwe wijze passend in deze tijd een bijdrage aan te leveren.    

Het Bestuur van de Stichting Nazareth

Interesse in onze activiteiten, vrijwilliger worden,
mail ons op stichtingnazareth@outlook.com

Aanvullende informatie:
> Activiteitenoverzicht Nazareth 2023/2024 is hier beschikbaar.
> Monumentenwacht Noord Brabant Inspectierapport 2023 is hier beschikbaar.
> Technische Omschrijving instandhoudingswerkzaamheden 2024-2029 is hier
beschikbaar.